تعهدات و قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ

شرکت بیمه آتیه سازان حافظ یکی از شرکتهایی می باشد که در زمینه ارائه خدمات بیمه ای (بیمه مکمل درمان) به قشرهای مختلف جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.

شـرکت آتیه سـازان حافظ در سال 1380به منظور و با هدف ارتقاء سطـح سلامت از طریـق گسترش خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه گزاران خود،با تلاش بی وقفه و مستمر نیروهای با تجربه تأسیس گردید.

شـرکت آتیه سـازان حافظ بـا شعار ارتقاء سطح سلامت جامـعـه ، هم اکنون تخصصی ترین شرکت در ارائـه خدمات بیمه درمانی مکمل است. این شرکت، پس از عقـد قـرارداد بیمـه درمـان تکمیلی بـا بیمه گزاران،بخش یا تمام هزینه های خدمات درمانی و بیمارستانی را بر اسـاس تعـهـدات مندرج در قرارداد و بـیـمه نامه، برای هر فرد (بیمه شده) و خانواده وی ارائه می دهد. شرکت ها و موسسـات با خرید این بیمه نامه، کارکنان یا اعضاء خود و افـراد تحت تکفل آنـان را که شامل همسر، فرزنـدان، والدین و کلیه افراد تحت تکفل شان می باشد، تحت پوشش خدمات درمانی تکمیلی و مازاد بر بیمه های پایه قرار می دهند.

در زیر خلاصه تعهدات و قرارداد های مربوط به طرفهای قرارداد از جمله بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی، شاغلین آموزش و پرورش و همچنین پرسنل محترم فروشگاه رفاه  ارائه می گردد.

خلاصه قرارداد (لیست خدمات) بازنشستگی کشوری 98-99

خلاصه قرارداد (لیست خدمات) بازنشستگان تامین اجتماعی

خلاصه تعهدات پرسنل فروشگاه های رفاه سراسرکشور

شاغلین آموزش و پرورش

 

پیام بگذارید