تمرکز اصلی شرکت، همواره تلاش بی وقفه در راستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه و بالفعل خود می باشد. ساختار واحدهای خدماتی ما، بصورت یک سازمان مستقل و کاملا سرویس گرا (Service Oriented) تدوین گردیده است. در این راستا خدمات ما به روش های توصیه شده در رویکرد جهانی ITIL طراحی و ارائه می‌گردد و پیروی از روش های اجرای مدون در حوزه‌های استقرار، آموزش و خدمات پس از فروش محصولات نرم‌افزاری این شرکت، همواره بعنوان یک اصل غیرقابل عدول شناخته می گردد.